อิทธิพลของพฤติกรรมการใช้บริการและประสิทธิภาพการบริการด้านโลจิสติกส์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโลจิสติกส์ บริษัท เอสซีจี ยามาโตะ เอ็กซ์เพรส จำกัด ในจังหวัดปทุมธานี

Effects of user beha […]

การรับรู้ความเสี่ยงและการยอมรับการใช้งานเทคโนโลยีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของลูกค้า ธนาคารกสิกรไทย ในจังหวัดสระบุรี

The relationship bet […]

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการศูนย์บริการซัก อบ รีด คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Marketing Mix Factor […]

พฤติกรรมการใช้บริการ คุณภาพ และประสิทธิภาพที่ได้รับที่ส่งผลต่อการใช้บริการซ้ำเปรียบเทียบระหว่างบริษัท ขนส่งเคอรี่เอ็กซ์เพรส จากัด และ บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด

Service Usage Behavi […]

เปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้บริการคลินิกเสริมความงามวุฒิศักดิ์คลินิก และนิติพลคลินิกของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

Comparison of consum […]

พฤติกรรมและการเปรียบเทียบคุณภาพการบริการของสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) และสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)

Behaviors and a comp […]

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่นของผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานี

Factors affecting co […]

ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการของสถาบันสอนภาษาอังกฤษในจังหวัดปทุมธานี

Marketing factors in […]

พฤติกรรมการใช้บริการและเปรียบเทียบคุณภาพการบริการของสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ(จตุจักร)และสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ(ถนนบรมราชชนนี)

Behaviors and a comp […]

ปัจจัยการส่งเสริมการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการของกลุ่มบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Markiting Promotion […]

ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการใช้บริการร้านสวัสดิการทหารอากาศดอนเมือง

Marketing Factor Aff […]

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการคลินิกดูแลรักษาผิวหน้าของผู้ชายในเขตกรุงเทพมหานคร

Factors Correlating […]

ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการเครื่องบริการอัตโนมัติของธนาคารกรุงไทย สาขาถนนมหาจักรพรรดิ์

Factor Affecting the […]

ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลกับพฤติกรรมการใช้สถานีบริการน้ำมันของผู้ขับขี่รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ในเขตกรุงเทพมหานคร

The Marketing Factor […]