การศึกษาสมบัติเชิงกลและสมบัติทางกายภาพของพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิคาร์บอเนต และ ผงเถ้าแกลบ

Study of Mechanical […]

การศึกษาความเป็นไปได้ของพอลิคาร์บอเนตในกระบวนการขึ้นรูปแบบหมุน

Feasibility study of […]

ผลของการอบแห้งต่อการลดลงของความชื้นและสมบัติการต้านทานแรงดึงของพอลิคาร์บอเนต

Drying Effect on Moi […]