สมบัติมอร์ตาร์เถ้าแกลบเสริมแรงด้วยเส้นใยมะพร้าว

Properties of rice h […]

สมบัติด้านความคงทนของคอนกรีตผสมเถ้าลอยเปียก

The durability prope […]

ผลกระทบของความเข้มข้นสารละลายซัลเฟตต่อการขยายตัวและการสูญเสียน้ำหนักของมอร์ต้าร์

Effect of concentrat […]

ผลกระทบของชนิดวัสดุประสานต่อการต้านทานซัลเฟตของมอร์ต้าร์

Effect of binder typ […]