การเตรียมแผ่นยางลดความเมื่อยล้าจากวัสดุคอมโพสิตยางธรรมชาติผสมเส้นใยมะพร้าว

Preparation of anti […]

การศึกษาการไหวตัวของโลหะแผ่นในกระบวนการลากขึ้นรูปถ้วยลึกโดยการประยุกต์ใช้ดรอว์บิสยางเสริมแรง

An application of th […]

การอุ่นยางธรรมชาติด้วยพลังงานไมโครเวฟโดยใช้ระบบท่อนำคลื่นทรงสี่เหลี่ยม:(II)สมบัติและโครงสร้างของยางธรรมชาติ

Pre-heating of Natur […]

การอุ่นยางธรรมชาติด้วยพลังงานไมโครเวฟโดยใช้ระบบท่อนำคลื่นทรงสี่เหลี่ยม:(I)ผลของความหนาชิ้นงานและองค์ประกอบในยางธรรมชาติคอมเปาวด์

Pre-heating of Natur […]