การปรับปรุงคุณภาพกระบวนการฉีดพลาสติกด้วยเทคนิคซิกส์ ซิกม่า : กรณีศึกษา บริษัท โคคูโย-ไอเค (ประเทศไทย) จำกัด

Process improvement […]

การรับรู้ของพนักงานต่อวิธีการบริหารคุณภาพ ซิกส์ ซิกม่า : กรณีศึกษาบริษัท ไลท์ออน อิเลคทรอนิกส์(ประเทศไทย) จำกัด

Employees Effect and […]