การศึกษาผลกระทบการขวางการไหลของอากาศต่อประสิทธิภาพการทำงานของกัง หันลมผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กด้วยวิธีการคำนวณทางพลศาสตร์ของไหลด้วยคอมพิวเตอร์

The study of air flo […]

การวิเคราะห์เสถียรภาพแรงดันไฟฟ้าในระบบไฟฟ้าที่เชื่อมโยงโรงไฟฟ้ากังกันลมกับสถานีไฟฟ้าลำตะคอง

Analysis of Voltage […]