ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้โมบายแอปพลิเคชันปรึกษาแพทย์ออนไลน์

Factors affecting th […]

รูปแบบการกระจายสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการขนส่งของศูนย์กระจายสินค้าแห่งหนึ่ง

A distribution model […]

คุณภาพการให้บริการและภาพลักษณ์ตราธุรกิจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการขนส่งโลจิสติกศ์ของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อมในเขตจังหวัดปทุมธานี กรณีศึกษา บริษัท เจแอนที เอ็กซ์เพรส (ปะเทศไทย) จำกัด และ บริษัท แฟลซ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด

Effects of service q […]

อิทธิพลของคุณสมบัติผู้ทำบัญชีและองค์ประกอบระบบคุณภาพต่อคุณภาพการบริการของสำนักงานบัญชีในจังหวัดปทุมธานี

Influence of bookkee […]

การวิเคราะห์เลือกทำเลที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้าที่เหมาะสมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

An analysis of selec […]

การเปิดรับข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์และคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการขนส่งอาหาร : กรณีศึกษา ฟู้ดแพนด้าในจังหวัดอุทัยธานี

Influences of online […]

ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน และสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานบริษัทผลิตไอศกรีม

Influences of work-l […]

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถส่งสินค้ากระบะตู้ทึบในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

Analysis of risk fac […]

Mediating effect of technology acceptance and self-efficacy in the relationships among transformational leadership, charismatics leadership, and service quality in primary healthcare provision units

By Ratsanan na kalas […]

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในมุมของลูกค้า (7C’s) ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (โอทอป) ประเภทอาหาร ผ่านการตลาดแบบผสมผสานช่องทางของผู้บริโภคกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายภายใต้ยุคปกติใหม่

Effects of marketing […]