การรับรู้การประชาสัมพันธ์แผนงบประมาณของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Perception of the Bu […]

การศึกษาพฤติกรรมการรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

The Study of percept […]

การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์แบบมีส่วนร่วมในรูปแบบภาพสัญลักษณ์เรื่องสุขภาพในช่องปากสำหรับเด็ก

Production of partic […]

แนวทางการพัฒนาการเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Guidelines for​ Pres […]

คู่มือปฏิบัติงาน การบริหารจัดการประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านสื่อมวลชนในรูปแบบกิจกรรมแถลงข่าว

โดย: นงเยาว์ ขัติวงษ […]

การผลิตสื่ออินโฟกราฟิกนําเสนอสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Infographic to prese […]

การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์และรถจักรยานยนต์

an Acquisition Proce […]

การผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ธนาคารเชื้อพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร จังหวัดปทุมธานี

Production Media for […]

ความพึงพอใจของบุคลากรต่อสื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Staffs’s Satis […]