การออกแบบและสร้างเครื่องลดความชื้นเริ่มต้นข้าวเปลือก

Design and Fabricati […]

โครงการเสนอแนะออกแบบสถาปัตยกรรมภายในศูนย์การเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติแห่งประเทศไทย

The Interior Archite […]

การพัฒนาเครื่องลำเลียงเมล็ดข้าวเปลือก

Development of Paddy […]