ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทำงานและผลการปฏิบัติงานของพนักงาน: กรณีศึกษา บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Relationship between […]

คุณภาพการให้บริการที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการของ ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทอยู่อาศัยในพื้นที่บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

 Service Quality Aff […]

ทักษะทางวิชาชีพที่จำเป็นสำหรับนักบัญชีองค์กรรัฐวิสาหกิจในศตวรรษที่ 21 : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง)

Essential Profession […]

การวิเคราะห์การแกว่างของกำลังไฟฟ้าในระบบจำหน่าย 115 เดวี ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมื่อต่อร่วมกับผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายย่อย

Analysis of power os […]

วิเคราะห์สาเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้องของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

วิเคราะห์สาเหตุกระแส […]

การยอมรับของบุคลากรต่อโครงการนำร่องการจัดทำข้อตกลงระดับการให้บริการ : กรณีศึกษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

Employees’ Acceptanc […]

ความรู้ความเข้าใจของนักบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต่อการบัญชีเพื่อสิ่งแวดล้อม

Knowledge and Unders […]

การมีส่วนร่วมและการยอมรับของพนักงานต่อระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป ERP-SAP กรณีศึกษา พนักงานฝ่ายการเงินสำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

Participation and Ac […]

วิเคราะห์สาเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้องในระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาค 3 จ.พระนครศรีอยุธยา

Interruption Cause A […]

ปัจจัยที่มีผลกับความรู้และทัศนคติของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเกี่ยวกับเครือข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรณีศึกษาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (อยุธยา) ภาคกลาง

The Factors which Af […]