ผลกระทบของความละเอียดของผงหินปูนต่อสมบัติของคอนกรีตผสมเถ้าลอย และผงหินปูน

Effect of Limestone […]

คุณสมบัติด้านซีเมนต์และการขยายตัวในสารละลายโซเดียมซัลเฟตของคอนกรีตผสมเถ้าลอยและผงหินปูน

Cementitious Propert […]

ผลกระทบของความละเอียดของผงหินปูนต่อกำลังอัดประลัย กำลังดึงแบบผ่าซีก และโมดูลัสยืดหยุ่นของคอนกรีตผสมเถ้าลอยและผงหินปูน

Effect of Fineness o […]

คุณสมบัติด้านซีเมนต์และความต้านทานซัลเฟตของคอนกรีตผสมเถ้าลอยและผงหินปูน

Cementitious propert […]

อิทธิพลของปริมาณแคลเซียมออกไซด์อิสระในเถ้าลอยต่อคุณสมบัติของมอร์ต้าร์ผสมเถ้าลอยและผงหินปูน

Influence of free li […]

ผลกระทบของชนิดวัสดุประสานต่อการต้านทานซัลเฟตของมอร์ต้าร์

Effect of binder typ […]