การผลิตสื่อรายการวีดิทัศน์สารคดีท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม “เกาะเกร็ด”

Media Production Vid […]

การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนด้วยเทคนิคคัทเอาท์แอนิเมชั่น

Cut-Out Animation fo […]

การสร้างแอนิเมชัน 2 มิติ จากจิตรกรรมฝาผนังวิหารพระพุทธไสยาส วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร : กรณีศึกษาประวัติพระสาวิกาเอตทัคคะ (นันทาเถรี)

The Production of 2D […]

การออกแบบและผลิตเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเขตบางรัก (พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก)

Designing and Creati […]

การออกแบบเว็บไซต์สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เพื่อการประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรม

Student Club of Comm […]

การสร้างภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่น เรื่อง “ลูกชายเศรษฐี” เพื่อส่งเสริมคุณธรรมด้านความสามัคคีและความมีน้ำใจ

The rich man animati […]