การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการวัดขนาดเกรนตามมาตรฐาน ASTM E 1382 โดยใช้กระบวนการทางภาพและการวิเคราะห์ภาพ

Software Tool Develo […]