คุณภาพการให้บริการและส่วนประสมการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด ในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี

Influences of Servic […]

อิทธิพลของคุณภาพการให้บริการและส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการขนส่งของบริษัท เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส จำกัด ของผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานี

Effects of service q […]

ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เส้นทางภายในประเทศ

Marketing Mix Affect […]

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของลูกค้าในการเลือกบริการโอนเงินออนไลน์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

Factors influencing […]

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการของผู้เข้าพักโรงแรมในจังหวัดอุบลราชธานี

Marketing mix factor […]

ศึกษาปัจจัยสำคัญต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการเครื่องอัดอากาศของลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ

A Study on the Impor […]