การพัฒนาเทคโนโลยีความจริงเสริมตามรูปแบบการเรียนรู้แบบสืบเสาะ เรื่อง พระอัจฉริยภาพรัชกาลที่ 9 ด้านศิลปวัฒนธรรมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Development of instr […]

การพัฒนาเทคโนโลยีความจริงเสริมวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Development of Augme […]

การผลิตสื่อแสดงแบบจำลองที่อยู่อาศัยโดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสริมเพื่อส่งเสริมการขาย

จัดทำโดย นันทวุฒ ธิม […]